Kandydaci do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Wybory samorządowe 2018


  • Okr?g nr 1  (Bia??a Krakowska, Bia??a Pó??noc, Dolne Przedmie??cie, Ha??cnów, Komorowice ?l?skie, Komorowice Krakowskie)

  • Okr?g nr 2 (Osiedle Kopernika, Osiedle Mieszka I, Osiedle Piastowskie, Osiedle Polskich Skrzyde??, Osiedle Wojska Polskiego, Stare Bielsko, Wapienica)

  • Okr?g nr 3 (Bia??a ?ródmie??cie, Bia??a Wschód, Bielsko Po??udnie, Górne Przedmie??cie, Osiedle Grunwaldzkie, Osiedle S??oneczne, ?ródmie??cie Bielsko)

  • Okr?g nr 4 (Leszczyny, Lipnik, Mikuszowice Krakowskie, Z??ote ?any, Straconka)

  • Okr?g nr 5 (Kamienica, Mikuszowice ?l?skie, Osiedle Aleksandrowice, Osiedle Beskidzkie, Osiedle Karpackie)

 

Okr?g nr 1 

(Bia??a Krakowska, Bia??a Pó??noc, Dolne Przedmie??cie, Ha??cnów, Komorowice ?l?skie, Komorowice Krakowskie)

1. Tomasz WAWAK

Bia??a Krakowskapolitolog, dziennikarz, publicysta,  przewodnicz?cy Rady Osiedla „Bia??a Krakowska”, redaktor Kuriera.BB, dzia??acz Koalicji Antysmogowej, jeden z inicjatorów powstania Porozumienia Radnych Osiedlowychcz??onek zarz?du Niezale??nych.BB.

Zdecydowa?? si? kandydowa?, poniewa?? „chce, ??eby bielski samorz?d skuteczniej walczy?? ze smogiem oraz wzmocni?? kompetencje rad osiedli, tak aby mo??na by??o poprawi? zaniedban? infrastruktur? wielu dzielnic”.

2. Mariusz SZYMECZEK

Komorowice ?l?skie, elektrotechnik urz?dze?? przemys??owych, teolog, prezes zarz?du Komisji Zak??adowej Zwi?zku Zawodowego „Solidarno??? 80” w Leroy Merlin, skarbnik w Radzie Osiedla „Komorowice ?l?skie”, cz??onek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Komorowic ?l?skich, dzia??a w Fundacji „Pomaganie Jest Proste”.

Startuje, poniewa?? nie chce, aby „w polityce samorz?dowej by??o tyle niepotrzebnych k??ótni. Tak jak w sporcie, trzeba walczy?, ale z szacunkiem dla drugiej osoby”.

3. Anita KUFEL

Ha??cnów, ca??e zawodowe ??ycie zwi?zana ze szkolnictwem. Pracuje jako pedagog szkolny. Wraz ze Stowarzyszeniem Psychoprofilaktycznym realizuje od kilku lat projekt unijny „Ulica Kreatywna”. Wspó??pracuje z Wojewódzkim O??rodkiem Metodycznym w Bielsku-Bia??ej, prowadz?c szkolenia dla Rad Pedagogicznych.

Jak mówi: „jako radna chc? wykorzysta? swoje wieloletnie do??wiadczenie w o??wiacie. Le??y mi na sercu poziom szkolnictwa w naszym mie??cie”

4. Grzegorz WAWRZUTA

Ha??cnów, w latach 2007 - 2011 pe??ni?? funkcj? przewodnicz?cego Rady Osiedla „Ha??cnów”. Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje si? zapewnianiem bezpiecze??stwa osobom prywatnym i przedsi?biorstwom. Podró??uj?c szuka inspiracji dla rozwoju naszego miasta.

Miasto powinno by? ostoj? bezpiecze??stwa dla mieszka??ców. Brak ??cie??ek rowerowych, zanieczyszczone powietrze, niedoinwestowane szpitale, sprawiaj?, ??e nasze ??ycie jest nie tylko mniej komfortowe, ale tak??e krótsze. Jako radny chcia??bym pokaza?, ??e rozwój to nie tylko wielkie inwestycje, to wiele ma??ych zmian, które sprawi?, ??e Bielsko-Bia??a w pe??ni wykorzysta potencja?? mieszka??ców, którzy tworz? to miasto”.

5. Danuta WYLON-PLE?NIAK

Ha??cnów, specjalista ds. ochrony ??rodowiska, jej najwi?ksz? pasj? jest edukacja m??odego pokolenia, wspó??za??o??yciel Beskidzkiego Towarzystwa Edukacyjnego, dyrektor Policealnej Szko??y Informatyki i Administracji.

Chcia??aby uczyni? Bielsko-Bia??? miastem „jeszcze pi?kniejszym i bardziej przyjaznym dla nas wszystkich”.

6. Agnieszka WYBRANIEC

Bia??a Krakowska, psycholog, prowadzi zaj?cia z dzie?mi z deficytami rozwojowymi oraz zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i spo??ecznego, certyfikowany animator spo??eczny, prowadzi serwis informacyjny wczesne-wspomaganie.info, cz??onek Rady Osiedla „Bia??a Krakowska”.

Jak mówi: „jestem zawsze u??miechni?t? optymistk?, pe??n? pomys??ów, które chc? wykorzysta? do pracy dla mojej dzielnicy i miasta”.

7. Marcin KACZMAREK

 Komorowice Krakowskie, politolog, specjalista ds. polityki samorz?dowej i regionalnej. Od 20 lat zawodowo realizuje si? jako logistyk, obecnie na stanowisku kierowniczym. Dzia??acz spo??eczny, kilkukrotny wnioskodawca projektów z bud??etu obywatelskiego

Jak sam deklaruje: „chcia??bym by? g??osem mojej spo??eczno??ci, stawa? w jej obronie, pomaga? w rozwi?zywaniu problemów, wnie??? ??wie??e spojrzenie na sprawy dotycz?ce przysz??o??ci naszego miasta”

 

 

Okr?g nr 2 

(Osiedle Kopernika, Osiedle Mieszka I, Osiedle Piastowskie, Osiedle Polskich Skrzyde??, Osiedle Wojska Polskiego, Stare Bielsko, Wapienica)

1. Alina KILIAN

farmaceutka, prowadzi rodzinn? aptek?. Z m???em prowadzi klub „?rodek” w Teatrze Polskim. Pasjonatka kolarstwa, szczególnie d??ugodystansowego. W tym roku uko??czy??a jeden z najtrudniejszych wy??cigów rowerowych na ??wiecie  - The Transcontinental Race (4000 km).

Jako radna chce „aktywnie zajmowa? si? aktywizacj? kobiecego ??rodowiska kolarskiego w naszym mie??cie”.

2. ?ukasz STAROWICZ

Osiedle Kopernika, sportowiec, olimpijczyk, spo??ecznik, przedsi?biorca, legenda snowboardu – jeden z pierwszych polskich snowboardzistów, 28-krotny Mistrz Polski, reprezentant naszego kraju na Igrzyskach Olimpijskich w Nagano. Od kilku lat okazji do si?gania po laury poszukuje nie tylko w sporcie, ale tak??e w biznesie. Rozwija rodzinn? firm? Helipoland, ??wiadcz?c? m. in. us??ugi przewozu helikopterami. Jest tak??e wspó??twórc? platformy spo??eczno??ciowej JadeZabiore.pl, ???cz?cej kierowców z nadawcami przesy??ek. Propagator nurtu sharing economy (ekonomia wspó??dzielenia) oraz elektromobilno??ci. W czerwcu br. wprowadzi?? do Bielska-Bia??ej pierwsz? w tej cz???ci kraju sie? miejskich skuterów elektrycznych.

3. Marek LACHOWSKI

przedsi?biorca, spo??ecznik, twórca i za??o??yciel kultowych marek: „I love BB” oraz „Sweet Home Bielsko-Bia??a”. Wspó??organizator m.in. takich imprez jak „Dni Otwarte Lotniska”, „Zlot Fiata 126p”, „?wi?ta na Starówce”.

Jak mówi: „???cz? prac? zawodow? z zaanga??owaniem w akcje charytatywne i sportowe, a w wolnych chwilach znajduj? czas na poznawanie historii mojego miasta”.

 

4. Czes??aw FOLEK

Wapienica, mechanik, mistrz w zawodzie pszczelarza, posiadacz sze???dziesi?ciopniowej pasieki, w Zarz?dzie Miejskiego Ko??a Pszczelarzy w Bielsku-Bia??ej odpowiada za finanse, od 11 lat dzia??a w Radzie Osiedla „Wapienica”.

Chce poprawi? komunikacj? i bezpiecze??stwo na drogach, tak aby – jak mawia - „drogi nas ???czy??y, a nie dzieli??y”.

 

5. Monika GACZY??SKA

Wapienica, politolog, przez dwadzie??cia lat pracownik administracji publicznej, obecnie starsza ksi?gowa w mi?dzynarodowej korporacji.

Jako radna chce „skuteczniej wykorzystywa? turystyczny potencja?? naszego miasta. Rozbudowa istniej?cej infrastruktury powinna bardziej uwzgl?dnia? potrzeby rowerzystów i turystów pieszych. Chc? poprawi? jako??? dialogu z przedsi?biorcami, którzy mog? w tym pomóc”.

6. Katarzyna PISKRZY??SKA

Osiedle Kopernika, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityceaudytor i kontroler wewn?trzny, asystent, a nast?pnie adiunkt w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Bia??ej, starszy wyk??adowca w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w O??wi?cimiu, autorka licznych artyku??ów naukowych, uczestnik konferencji  krajowych i mi?dzynarodowych z zakresu politologii i zarz?dzania, s?dowy kurator spo??eczny przy S?dzie Rejonowym w Bielsku- Bia??ej

7. Mariusz KUD?A

Z zawodu plastyk, niedosz??y absolwent ??ódzkiej „filmówki”.  Zdobywca licznych nagród i wyró??nie?? w konkursach fotograficznych. Instruktor sportu w narciarstwie, snowboardzie i kolarstwie. Ma na swoim koncie tytu??y mistrzowskie i puchary w kolarstwie górskim i szosowym. Od blisko 30 lat samodzielny przedsi?biorca, przez 12 lat pracowa?? w Ksi???nicy Beskidzkiej jako plastyk. Autor m. in. logo PSS „Spo??em Bielsko”.

Jak mówi: „moim celem jest anga??owanie si? w lokalny sport rowerowy, organizacja wspólnych treningów i spotka?? rowerowych. Le??y mi na sercu ekologia i ochrona ??rodowiska.

 

Okr?g nr 3 

 (Bia??a ?ródmie??cie, Bia??a Wschód, Bielsko Po??udnie, Górne Przedmie??cie, Osiedle Grunwaldzkie, Osiedle S??oneczne, ?ródmie??cie Bielsko)

1. Ma??gorzata ZAR?BSKA

doktor nauk humanistycznych z zakresu politologii, prezes Stowarzyszenia Niezale??ni.BB, w??a??ciciel agencji public relations Force PR, kierownik Katedry Komunikacji Spo??ecznej i PR w PWSZ im. rtm W. Pileckiego w O??wi?cimiu, od 2014 roku radna Rady Miejskiej Bielska-Bia??ej. Z??o??y??a 65 interpelacji, wielokrotnie upomina??a si? o interes miasta i regionu Podbeskidzia. Jedna z inicjatorek powstania Koalicji Antysmogowej.

Chce, „aby miasto by??o czyste, ??ywe i energiczne, dawa??o perspektywy osobom m??odym, u??atwia??o dost?p do s??u??by zdrowia”.

2. Stanis??aw BI?KA

Górne Przedmie??cie, wykszta??cenie wy??sze mened??erskie, prezes Towarzystwa Mi??o??ników Ziemi Bielsko-Bialskiej, które od lat organizuje liczne konferencje, spotkania i prelekcje na temat historii naszego miasta. Inicjator ods??oni?cia tablic po??wi?conych pami?ci wa??nych bielszczan, m. in. ks. Stanis??awa Stoja??owskiego i Karola Korna. W przesz??o??ci kierowa?? Polskim Czerwonym Krzy??em w Bielsku-Bia??ej, od podstaw organizowa?? stacj? ratownictwa medycznego, która pozwoli??a na realizacj? us??ug transportu sanitarnego oraz szkole?? w zakresie umiej?tno??ci udzielania pierwszej pomocy. Przewodnik górski

3. Jakub KOPYTKO

?ródmie??cie Bielsko, absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej, za??o??yciel i prezes zarz?du Stowarzyszenia Hajstra, dzia??aj?cego na rzecz dzieci i m??odzie??y oraz ich rodzin.  Pracowa?? jako wychowawca w ?wietlicach ?rodowiskowych i Klubach M??odzie??owych. Aktualnie pracuje na rzecz rodzin zast?pczych i przebywaj?cych w nich dzieci i m??odzie??y. Ponadto jest trenerem umiej?tno??ci spo??ecznych oraz streetworkerem w projekcie „Ulica Kreatywna”.

Jak mówi: „jestem przekonany, ??e rzeczy wielkich nie osi?ga si? w pojedynk?. Najbli??sze mojemu sercu s? dzia??ania spo??eczne. Dzi?ki nim mam okazj? do poznawania ciekawych ludzi. To oni daj? mi inspiracj?”.

4. Iwona RAKOWSKA

Bia??a Wschód, z zawodu pracownik administracji, aktywnie dzia??a jako przewodnicz?ca Rady Osiedla „Bia??a Wschód”, wspó??organizuje wiele akcji spo??ecznych, m. in. niedawny bieg charytatywny „9 dla FAS”, z wykorzystaniem bud??etu obywatelskiego doprowadzi??a do renowacji Parku Jordana.

„Moj? pasj?, któr? mog? realizowa? dzi?ki wspó??pracy z wieloma organizacjami jest niesienie pomocy innym w codziennych sprawach. Swoj? przysz??o??? chcia??abym nadal zwi?za? z dzia??alno??ci? na rzecz mieszka??ców Bielska-Bia??ej”.

5. Miros??aw KWIATKOWSKI

przedsi?biorca, pracowa?? jako specjalista i menad??er w firmach korporacyjnych, obecnie prowadzi w??asn? dzia??alno??? gospodarcz?. W m??odo??ci zwi?zany z opozycj? demokratyczn?, obecnie cz??onek stowarzyszenia Niezale??ni.BB.

Jak sam podkre??la: „w wolnych chwilach poszerzam moj? wiedz? na temat historii Polski, lubi? poznawa? unikatowe miejsca w Bielsku-Bia??ej”.

 

6. Agnieszka MAREK

bielszczanka od pokole??; uko??czy??a filologi? polsk? i podyplomowo bibliotekoznawstwo. Od 15 lat pracuje w bielskich szko??ach jako nauczycielka j?zyka polskiego i bibliotekarka,  z zami??owaniem ucz?c oraz aktywnie wspieraj?c literackie talenty swoich podopiecznych. Jej pasj? jest poezja – wyda??a dwie ksi???ki poetyckie, jest laureatk? kilkudziesi?ciu ogólnopolskich i mi?dzynarodowych konkursów literackich, tym samym promuje Bielsko-Bia??? w Polsce i poza jej granicami.

„Ciesz? si?, ??e mog? pracowa? z najm??odszym pokoleniem bielszczan, poznawa? mocne strony, ale i problemy dzieci i m??odzie??y. To m??odzi ludzie s?  przysz??o??ci? naszego miasta – warto zadba? o ich wykszta??cenie i rozwój w wielu dziedzinach. Jestem tutaj dla nich”.

7. Kazimierz BIENIECKI

technik mechanik, od 1999 roku kieruje pracami Fundacji "Dzieci?ce Marzenia", której celami statutowymi s? dzia??ania na rzecz dzieci i osób niepe??nosprawnych oraz na rzecz przeciwdzia??ania patologiom spo??ecznym. 

Jak mówi: „jako radny zamierzam aktywizowa? dzia??ania, prowadz?ce do poprawy warunków ??ycia mieszka??ców, szczególnie osób niepe??nosprawnych. Drugim priorytetem mojej dzia??alno??ci s? organizacje pozarz?dowe. Nie mo??na dalej tolerowa? faktu wyprowadzania si? takich organizacji poza Bielsko-Bia??? z powodów braku stosownego wsparcia ze strony w??adz miasta, tak jak to mia??o miejsce do tej pory”.  


 

Okr?g nr 4 

 (Leszczyny, Lipnik, Mikuszowice Krakowskie, Z??ote ?any, Straconka)

1. Janusz OKRZESIK

Mikuszowice Krakowskie, wyk??adowca akademicki, by??y pose?? i senator, czterokrotnie wybierany przez mieszka??ców na radnego Bielska-Bia??ej, lokalny patriota, publicysta.

"To moje miasto i chc? uruchomi? olbrzymi? energi? w nim drzemi?c?. Bielsko-Bia??a zas??uguje na to, by powróci? do ekstraklasy polskich miast. Drog? do tego jest zrównowa??ony rozwój wszystkich dzielnic miasta. Chc? w tym pomóc i dlatego wracam do samorz?du" - to deklaracja Janusza Okrzesika na nast?pn? kadencj? w??adz samorz?dowych.

2. Agnieszka ?YCZKO

Lipnik, finansistka, handlowiec, technik weterynarii, cz??onek Stowarzyszenia „Atmosfera”, bierze czynny udzia?? w akcjach na rzecz Lipnika - w latach 2013-2015 by??y to dzia??ania zwi?zane z uci???liwo??ci? zapachow? z ZGO, a od 2015 z ci???k? stref? przemys??ow? i uruchomieniem na niej kruszarni betonu. Wraz z m???em po godzinach pracy ratuje poszkodowane dzikie zwierz?ta. W 2014 roku zalegalizowa??a swoj? pasj?, tworz?c O??rodek Rehabilitacji Dzikich Zwierz?t „Mysikrólik”.

„Zdecydowa??am si? kandydowa? na radn?, poniewa?? chc? mie? wi?kszy wp??yw na to, co dzieje si? w mojej dzielnicy i mie??cie. Priorytetem jest dla mnie poprawa komunikacji urz?dników z mieszka??cami, bo to mieszka??cy tworz? Bielsko-Bia???, a nie odwrotnie” – mówi Agnieszka ?yczko.

3. Roman WALU?

Mikuszowice Krakowskie, z wykszta??cenia prawnik, uko??czy?? studia doktoranckie na kierunku pedagogika, obecnie prowadzi zaj?cia w Akademii Techniczno-Humanistycznej z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Przez lata s??u??y?? w policji, gdzie zajmowa?? si? zagadnieniami bezpiecze??stwa i porz?dku publicznego, a jako kierownik Policyjnej Izby Dziecka problematyk? nieletnich i przeciwdzia??aniem zagro??eniom na jakie nara??one s? osoby nieletnie, przede wszystkim narkomani?. D????c do ograniczenia negatywnych skutków narkomanii pracuje efektywnie z m??odzie???, rodzicami, nauczycielami i pedagogami szkolnymi.

4. Józefa WAWAK

Straconkaprzewodnicz?ca Rady Osiedla „Straconka”, inicjatorka i wspó??za??o??ycielka Stowarzyszenia „Straconka Moim Domem”, autorka projektów „Przystanek Turysty” i „Zielony Zak?tek”, zrealizowanych w ramach bud??etu obywatelskiego, walczy o utworzenie w swojej dzielnicy oddzia??u Miejskiego Domu Kultury. Animatorka ??ycia dzielnicy, organizatorka imprez integracyjnych dla mieszka??ców (pikniki, majówki, op??atki dla seniorów) oraz akcji pomocy potrzebuj?cym, promotorka zdrowego trybu ??ycia w??ród spo??eczno??ci lokalnej (projekt gimnastyka 50+, profilaktyczno-zdrowotne wyjazdy na k?pieliska termalne i nad Ba??tyk). 

5. Pawe?? WIS?A

Z??ote ?any, fizjoterapeuta, przez 12 lat pracowa?? w TS Podbeskidzie jako masa??ysta, od 3 lat prowadzi dzia??alno??? gospodarcz?, ??wiadcz?c us??ugi fizjoterapeutyczne oraz trenerskie. Dotychczasowe do??wiadczenie zawodowe zdobywa?? zarówno w kraju jak i za granic?. Z zami??owania czynnie uczestniczy w ró??nych zawodach sportowych, odnosz?c sukcesy.

Zarówno w ??yciu prywatnym jak i zawodowym kieruj? si? zasad? "nie ma rzeczy niemo??liwych. S? tylko te, z których za szybko rezygnujemy"

6. Iwona SZYPU?A

magister rachunkowo??ci ze specjalno??ci? finanse w instytucjach sektora publicznego, podyplomowo sko??czy??a tak??e zarz?dzanie bezpiecze??stwem i higien? pracy. Szkoli??a si? tak??e w zakresie finansów publicznych, zamówie?? publicznych i podatku VAT. Aktualnie pracuje jako g??ówna ksi?gowa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Bia??ej.

Jak sama o sobie mówi: „jestem osob? otwart?, szczer? i uczciw?, ??atwo nawi?zuj? kontakty i lubi? wspó??pracowa? z lud??mi”.

7. Danuta KRYWULT

Leszczyny, magister ekonomii. Po studiach podj???a prac? na stanowisku inspektora w Izbie Skarbowej w Bielsku-Bia??ej. Od 1994 roku prowadzi w??asn? dzia??alno??? gospodarcz? w zakresie us??ug ksi?gowych. W roku 1997 zosta??a wpisana na list? Doradców Podatkowych prowadzon? przez Ministra Finansów. Od 2015 roku przewodnicz?ca Rady Osiedla „Leszczyny”, autorka zrealizowanego w 2017 roku projektu z bud??etu obywatelskiego.

Jak przyznaje: „nie wyobra??am sobie codzienno??ci bez aktywno??ci na rzecz mojej lokalnej spo??eczno??ci”. 


 

Okr?g nr 5 

 (Kamienica, Mikuszowice ?l?skie, Osiedle Aleksandrowice, Osiedle Beskidzkie, Osiedle Karpackie)

1. Jerzy BAUER

Mikuszowice ?l?skie, w??a??ciciel firmy motoryzacyjnej, przewodnicz?cy Rady Osiedla „Mikuszowice ?l?skie”, podoficer stra??y po??arnej, w której dzia??a blisko 40 lat, ch?? do pracy spo??ecznej odziedziczy?? po ojcu, który przez wiele lat aktywnie uczestniczy?? w ??yciu dzielnicy. Chce wzmocni? rol? rad osiedli w Bielsku-Bia??ej – jeden z inicjatorów powo??ania Porozumienia Radnych Osiedlowych.

„Od kilkunastu lat dzia??am w radzie osiedla, dlatego postanowi??em startowa? w wyborach samorz?dowych. Zale??y mi na tym, ??eby nasze miasto by??o przyjazne dla mieszka??ców, czyste i spokojne. Uwa??am, ??e przy pe??nej wspó??pracy radnych ró??nych ugrupowa?? jest to mo??liwe. Jestem konsekwentny w tym co robi?. Je??li podejmuj? si? czego??, doprowadzam spraw? do ko??ca i asertywnie o ni? walcz?” – zapewnia.

2. Daniel KAWKA

fizjoterapeuta, w??a??ciciel gabinetu fizjoterapii. Od 6 lat prowadzi darmowe warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Cz??onek Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Fundator oraz prezes Fundacji na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepe??nosprawnych Kuloodporni. W 2017 roku dru??yna Kuloodpornych Bielsko-Bia??a, w zaledwie 3 lata od powstania, zdoby??a br?zowy medal Mistrzostw Polski w pi??ce no??nej osób po amputacjach. A?? 5 wychowanków tej bielskiej organizacji powo??ywanych jest regularnie do Reprezentacji Polski, z któr? w 2017 roku zdobyli br?zowy medal Mistrzostw Europy w Turcji.

3. Pawe?? KANIK

Kamienica, przedsi?biorca, zaanga??owany w ??ycie szko??y swoich dzieci m.in. jako przewodnicz?cy Rady Rodziców, cz??onek Rady Osiedla „Bia??a Pó??noc”, gdzie pe??ni funkcj? przewodnicz?cego komisji rewizyjnej. Od 2014 r. kurator, prywatnie od ponad 20 lat zwi?zany z Kamienic?, gdzie pe??ni funkcj? ko??cielnego w Parafii ?w. Ma??gorzaty.

Jak sam podkre??la: „mam dusz? spo??ecznika”.

4. Katarzyna FIDYT

osiedle Karpackie, magister politologii i administracji. Aktywnie dzia??a na rzecz spo??ecze??stwa obywatelskiego i demokracji lokalnej. By??a spo??ecznym asystentem pos??a do Parlamentu Europejskiego.

Jak deklaruje: „koncentruj? si? na wp??ywaniu na zmian? postrzegania osób niepe??nosprawnych w przestrzeni publicznej. Zale??y mi na dialogu mi?dzy lud??mi”.

5. Sebastian KUBICA

Mikuszowice ?l?skie, mened??er, handlowiec, spo??ecznik. Na co dzie?? kieruje dzia??em handlowym jednej z du??ych ??l?skich spó??ek. 
Instruktor i szkoleniowiec programu maj?cego na celu podnoszenie ??wiadomo??ci i umiej?tno??ci cyfrowych osób starszych. Doradca inwestycyjny i projektowy. Zwolennik przywrócenia miastu terenów zielonych. Inicjator powstania Fundacji „Nowy Koncept”, której dominuj?cym dzia??aniem jest realizacja i wdra??anie obywatelskich, innowacyjnych projektów spo??ecznych, a tak??e promocja dobrych postaw obywatelskich. 

6. Aneta MOCZEK-DZI??KO

Mikuszowice ?l?skieabsolwentka finansów i bankowo??ci, posiada ponad osiemnastoletnie do??wiadczenie w bankowo??ci. Od pi?ciu lat dyrektor oddzia??u jednego z banków. Motywuje mnie praca z lud??mi i przede wszystkim dla ludzi.

Jako radna miejska pragnie „s??u??y? mieszka??com w rozwi?zywaniu ich bie???cych problemów i aktywnie wspó??pracowa? z pozosta??ymi radnymi przedstawiaj?c wnioski mieszka??ców na sesjach Rady Miejskiej".

7. Jolanta REISCH-KLOSE

Kamienica, pisarka, dziennikarka, redaktorka, t??umaczka z j?zyka angielskiego, za??o??ycielka Alternatywnej Szko??y Dziennikarstwa i Literatury. Jest autork? biografii papie??y Jana Paw??a II i Franciszka dla dzieci  oraz wspó??autork? poradnika dla wspó??uzale??nionych kobiet pt: Alkoholik. Instrukcja obs??ugi. Od siedmiu lat prowadzi Bielskie ?niadania Biznesowe, spotkania networkingowe dla lokalnego biznesu. Udziela si? spo??ecznie jako radna osiedlowa Kamienicy. Jest te?? cz??onkiem organizacji Dress for Success oraz prezesk? Fundacji „LUNITA”. Od lat dzia??a na rzecz wzmocnienia spo??eczno??ci lokalnych. Za cykl artyku??ów „Poznaj swego radnego” otrzyma??a wyró??nienie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a za wk??ad w budowanie spo??ecze??stwa obywatelskiego tytu?? „Dziennikarza z naszych stron”. 

 
© 2018-2022 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB