Włącz energię miasta!

Program rozwoju Bielska-Białej w kadencji 2018-2023

Pobierz program w wersji PDF

Motorem rozwoju miasta jest uwolnienie potencjału tkwiącego w mieszkańcach, organizacjach społecznych i instytucjach publicznych Bielska-Białej. W tym celu uruchomimy siedem mechanizmów, które będą stanowić klucze do przemiany miasta w miasto nowoczesne i aktywne, oferujące obywatelom wysoką jakość życia.
 

Rozwój BB

Finansowanie inwestycji

Obecna perspektywa unijna na lata 2014-2020 zamyka okres prostego, łatwego pozyskiwania środków publicznych, przede wszystkim z funduszy europejskich. Nowa perspektywa finansowa stawiać będzie przed władzami samorządowymi wyzwanie znalezienia nowych, alternatywnych dla funduszy europejskich, sposobów i metod pozyskiwania środków na realizację inwestycji samorządowych. Dalszy rozwój BB wymaga zatem zastosowania niekonwencjonalnych i różnorodnych metod organizacji finansowania inwestycji i pozyskiwania środków z również rynku kapitałowego. W tym celu szerzej wykorzystamy dostępne instrumenty prawne i finansowe z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, m.in. w systemie opłat za dostępność. Sięgniemy również po możliwości związane z emisjami obligacji przychodowych, nie wliczanych do wskaźników zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.
 

Inkubator start-up’ów

Poprzez Agencję Rozwoju Regionalnego uruchomimy program wsparcia innowacyjnych firm wchodzących na rynek.
 

Spółki komunalne

 • Samorząd nie powinien konkurować z przedsiębiorcami prywatnymi w tych dziedzinach, które nie należą do zadań własnych samorządu. Dokonamy przeglądu spółek komunalnych pod tym kątem.
 • Nadzór właścicielski nie będzie sprawowany przez urzędników, lecz zostanie ukształtowany na wzór korporacyjny. Zmniejszymy liczebność rad nadzorczych i sprofesjonalizujemy proces wyłaniania kandydatów do nich.
 • Wzrośnie rola Agencji Rozwoju Regionalnego. W ARR zostaną ulokowane funkcje związane z rozwojem miasta, subregionu, partnerstwem publiczno-prywatnym, rozwojem infrastruktury oraz poręczeniami kredytowymi.

Waluta lokalna

Będziemy wspierać udział samorządu w inicjatywach typu waluta lokalna (systemy lokalnej wymiany barterowej), wzmacniający rynek lokalny i lokalnych przedsiębiorców oraz budujący poczucie tożsamości lokalnej poprzez decyzje konsumenckie; wykorzystamy walutę lokalną do aktywizowania społeczności lokalnych. Równolegle rozważymy możliwość emisji przez miasto obligacji zerokuponowych.
 

Stypendia mieszkaniowe

 • W ciągu roku przedstawimy program rozwoju miasta poprzez stworzenie systemu zachęt dla osób fizycznych, osiedlających się w Bielsku-Białej. Gmina pozyska nowych podatników, aby uzyskać dodatkowe dochody.
Projekt opiera się na następujących założeniach:
 • Zawiera system dotacji i zachęt, które przyczynią się do zahamowania spadku liczby mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, co wiązałoby się ze wzrostem wpływów z tytułu udziału Gminy/Miasta w podatku od zwiększającej się liczby osiedlonych osób fizycznych na terenie Gminy.
 • Jest skierowany do osób w wieku produkcyjnym, specjalistów, wysoko i średnio wykwalifikowanej kadry pracowniczej, płacących podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w miejscu zamieszkania (kluczowy jest adres podatkowy – podatnik składa deklarację ZAP-3, nie musi być zameldowany w mieście).
 • Miasto (poprzez swoje instytucje) udziela bezzwrotnego wsparcia w szacowanej wysokości ok. 20.000 zł z przeznaczeniem na osiedlenie się w Bielsku-Białej pod określonymi warunkami, np. min. 10-letni okres zamieszkania w mieście i rezydencji podatkowej.
 • Gmina Bielsko-Biała uzyskuje udział w wysokości 38% we wpływach podatkowych z tego tytułu od podatników z terenu Gminy/Miasta.
 • W okresie 10 lat przewidywany zwrot z tytułu udziału w podatku PIT wyniesie ponad 150% kwoty stypendium mieszkaniowego.
 • Program nie wymaga dużych nakładów finansowych, może być finansowany w wysokości adekwatnej do zwiększenia wpływów podatkowych
 

Aktywny Obywatel BB

Rady Osiedli

Wzmocnimy kompetencje rad osiedli. Samorząd nie kończy się na prezydencie, urzędzie i radzie miejskiej. To rady osiedli są najbliżej mieszkańców i ich problemów. Przez ostatnie lata radni osiedlowi często traktowani byli przez władze miasta w sposób lekceważący. Remont drogi czy parkingu zależał tylko i wyłącznie od dobrej woli władz miasta. Rady osiedli stawiane były w roli petenta, który latami prosi ciągle o te same sprawy. W 2015 roku po raz pierwszy wybrano rady osiedli w bezpośrednich i powszechnych wyborach. Do rad weszło wielu energicznych, pełnych pomysłów społeczników. Aby rady osiedli mogły się utrzymać, ludzie ci muszą odzyskać poczucie sprawczości i sensu wykonywanej pracy społecznej. Dlatego zwiększymy znaczenie rad osiedli:
 • Przeznaczymy większą kwotę środków na potrzeby osiedli poprzez włączenie rad osiedli w podejmowanie decyzji na temat inwestycji i remontów, prowadzonych na obszarze dzielnic. Opracujemy system naliczania wielkości środków, powiązany z dochodami podatkowymi miasta, liczbą mieszkańców osiedla i powierzchnią terenów należących do gminy. Rady osiedli będą corocznie wskazywały ratuszowi na jakie cele chcą przeznaczyć przysługujące im środki finansowe. Pozwoli to przyspieszyć proces remontów osiedlowych ulic, których stan jest często opłakany,
 • Wprowadzimy katalog spraw dotyczących osiedli (np. zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, planowane inwestycje), co do których zasięganie opinii rady osiedla jest dla urzędu miejskiego obligatoryjne. Mieszkańcy i rady osiedli muszą na bieżąco znać plany ratusza, dotyczące ich dzielnic i móc je zaopiniować przed wydaniem ostatecznych decyzji. Pozwoli to uniknąć wielu konfliktów, jakie w ostatnich latach wstrząsały dzielnicami Bielska-Białej,
 • Odciążymy rady osiedli z czynności finansowo-administracyjnych, jednocześnie upraszczając procedury rozliczania środków. Rady osiedli powinny w minimalnym stopniu zajmować się sprawami biurokratyczno-księgowymi, a w maksymalnym stopniu działaniem na rzecz poprawy jakości życia w dzielnicy,
 • Poprawimy komunikację pomiędzy urzędem miejskim a radami osiedli, wprowadzając zasady współpracy opartej na partnerstwie. Skrócimy rzeczywisty czas oczekiwania na odpowiedzi pisemne. Wprowadzimy narzędzia informatyczne do komunikacji między radnymi osiedlowymi a urzędnikami.
 

Referendum lokalne

Będziemy korzystać z możliwości, które daje referendum lokalne. Każda sprawa, która leży w kompetencjach któregoś z organów samorządu, może też być poddana pod referendum. Zgłosimy w Radzie Miasta projekt, zakładający iż raz w roku będzie miał miejsce tzw. Dzień Obywatela, w którym – przy okazji wyborów do rad osiedli lub wyborów ogólnokrajowych – mieszkańcy Bielska-Białej będą mieli możliwość decydowania o sprawach ważnych dla społeczności lokalnej.
 

Organizacje pozarządowe

 • Wprowadzimy realny dialog i zapewnimy wpływ strony społecznej na kształt Programu Współpracy władz miasta z działającymi na terenie miasta Bielska Białej organizacjami pozarządowymi, tak by wspierać ich działania oraz motywować do podejmowania nowatorskich rozwiązań, szczególnie w zakresie zadań pomocy społecznej, ochrony zdrowia czy też bezpieczeństwa publicznego. Powołamy w ramach Urzędu Miasta Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych. Przewodniczącym Rady Działalności Pożytku Publicznego będzie osoba wskazana przez organizacje pozarządowe.
 • Na 580 podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, tylko 140 organizacji składało wnioski o dofinansowanie. Zaktywizujemy środowisko organizacji pozarządowych do składania ofert na realizację zadań własnych miasta szczególnie w zakresie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (w roku 2017 wpłynęły 2 oferty) i edukacji (w 2017 wpłynęło 5 ofert).
 • Stworzymy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych jako miejsce spotkań, szkoleń, wymiany doświadczeń, wspierania inicjatyw obywatelskich bez osobowości prawnej, poszukiwania partnerów do realizacji ważnych społecznie projektów, pomocy prawnej i logistycznej w zakresie pozyskiwania funduszy na realizacje zadań statutowych.
 • Wdrożymy kontraktowanie usług społecznych zgodnie z opracowanymi specyfikacjami i standaryzacją usług na poszczególne zadania, co w wydatny sposób zmniejszy koszty utrzymania placówek, jak i da szansę na pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz obywatelską partycypację w realizacji zadań lokalnych (np. kontraktowanie usług noclegowni, ośrodka interwencji kryzysowej, ośrodka adopcyjnego itp.)
 

Nowa Komunikacja BB

 • Opracujemy w ciągu dwóch lat całościowy programu Nowoczesna Komunikacja dla Bielska-Białej, obejmujący:
  • Przekształcenie MZK w spółkę prawa handlowego
  • Audyt i rozpoczęcie wdrażania polityki elektromobilności w transporcie miejskim przy wykorzystaniu dostępnych programów pomocowych
  • Program rewitalizacji transportu szynowego na terenie Bielska-Białej wraz z wnioskiem o dofinansowanie z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
  • Nawiązanie bliskiej współpracy z Beskidzkim Gminno-Powiatowym Związkiem Komunikacyjnym w zakresie wspólnej obsługi linii komunikacyjnych miejskich i podmiejskich
  • Wsparcie dla inicjatyw typu car-sharing, wypożyczalnie rowerów i skuterów elektrycznych
 • Po opracowaniu programu przeprowadzimy referendum lokalne w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej
 

Czyste Powietrze BB

Na najnowszej liście Światowej Organizacji Zdrowia, zawierającej 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej, Bielsko-Biała zajmuje piętnaste miejsce. Przez pół roku mieszkańcy Bielska-Białej oddychają rakotwórczymi związkami, zawartymi w pyle zawieszonym. Według szacunków w mieście wciąż czynnych jest około 6 tys. kotłów grzewczych, emitujących szkodliwe substancje do atmosfery. Dotychczasowe tempo wymiany starych pieców pozwoliłoby na pozbycie się ich w perspektywie kilkudziesięciu lat.
 • Przyspieszymy ten proces i wymienimy większość z nich w przeciągu jednej kadencji. Tam gdzie to możliwe ogrzewanie węglowe zastąpimy gazowym, a także ciepłem systemowym i energią elektryczną. Na ten cel przeznaczymy w latach 2019-2023 kwotę około 32 mln zł. Środki te pozwolą na jednostkowe dofinansowanie w wysokości do 7 tys. złotych. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z dochodów budżetu miasta oraz ze środków zewnętrznych (unijnych i rządowych).
 • Bielski Program Osłonowy. Jesteśmy świadomi tego, że wielu mieszkańców obawia się kosztów, jakie niesie ze sobą zarówno kupno nowego źródła ogrzewania, jak również długoletnia perspektywa płacenia wyższych niż poprzednio rachunków za ogrzewanie. Dlatego wprowadzimy Bielski Program Osłonowy. Zakłada on wprowadzenie dofinansowania do rachunków płaconych po wymianie źródła ciepła na ekologiczne. Będzie to bodziec, zachęcający bielszczan do szybszej wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne. Wzorem innych miast zamierzamy skierować wsparcie do szerokiego grona mieszkańców, począwszy od osób najuboższych, kończąc na średnio usytuowanych. Wysokość dofinansowania będzie wzrastała wraz z malejącym dochodem. Kwota zależna będzie od powierzchni lokalu i mieścić się będzie w przedziale pomiędzy 1 tys. zł - 2 tys. zł rocznie. Przewidywany całkowity koszt Bielskiego Programu Osłonowego w najbliższych pięciu latach to około 10 mln zł.
 • Wprowadzimy zintegrowany system monitoringu jakości powietrza i informowania mieszkańców o stanach alarmowych. Rozbudujemy w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska system certyfikowanych stacji monitorujących. Opracujemy i wdrożymy nowoczesny system informowania o stanie jakości powietrza wraz z systemem ostrzegawczym w razie przekroczenia norm niebezpiecznego dla zdrowia.
 • Ograniczymy wpływ smogu na zdrowie dzieci. Dzieci ponad 30% czasu spędzają w placówkach oświatowych. Z licznych badań wynika, że jakość powietrza w żłobkach, przedszkolach i szkołach, często jest znacznie gorsza niż na zewnątrz. Ma to katastrofalny wpływ na zdrowie dzieci. Dodatkowo niedostateczna wentylacja radykalnie obniża skuteczność procesu nauczania i jest przyczyną plagi zarażeń szkolnych. By to zmienić stopniowo będziemy wprowadzać w placówkach oświatowych wysokosprawne systemy wentylacji z filtracją powietrza. Zagwarantują one konieczną dla sprawności nauczania ilość czystego powietrza bez względu na stężenia zanieczyszczeń na zewnątrz. Pozyskamy środki na finansowanie tych inwestycji z wykorzystaniem funduszy europejskich wspierających walkę z ociepleniem klimatu oraz funduszy komercyjnych. Dzięki temu działaniu zapewnimy w placówkach oświatowych wysoką jakość powietrza i istotną obniżkę zapotrzebowania na energię i tym samym kosztów utrzymania placówek oświatowych
 • • Podejmiemy działania, których celem będzie obniżenie ceny za energię elektryczną zarówno dla jednostek miejskich jak i dla mieszkańców - przez założenie klastra energetycznego lub spółdzielni energetycznej (ostateczne rozwiązania zależą od wprowadzanych zmian ustawowych) oraz wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł energii.
 

Smart City BB

Nowoczesne miasto musi korzystać z nowoczesnych technologii w celu usprawnienia procesów zarządzania. Smart city jest miastem transparentnym i włączającym obywateli w procesy zarządzania. Smart city to kooperacja mieszkańców, władz miasta, biznesu, nauki i świata kultury. By to osiągnąć, wprowadzimy dostępne na rynku nowe technologie w następujących dziedzinach:
 • Zintegrowana Karta Miejska w formie elektronicznej (aplikacja telefoniczna, karta chipowa), służąca do dokonywania płatności w zakresie wszelkich usług komunalnych (komunikacja, parkingi itp.) oraz dostarczania dostępu do niezbędnej informacji publicznej (komunikaty, ostrzeżenia)
 • Monitoring miejski z videodetekcją (przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na ulicach miasta przy jednoczesnej minimalizacji kosztów instalacji obsługi systemu)
 • Inteligentne oświetlenie uliczne (unowocześnienie infrastruktury oświetleniowej co pozwoli zmniejszyć koszty zużycia energii jednocześnie zapewniając lepsze oświetlenie ulic miejskich)
 • Sieć szybkiego bezprzewodowego Internetu miejskiego, powiązana z komunikacją z mieszkańcami poprzez dostarczanie informacji lokalnej dla mieszkańców miasta i turystów tj. propozycje zwiedzania ciekawych miejsc w BB, reklama lokalnych firm np. restauracje, galerie itp.
 • Wykorzystanie Big Data w zakresie planowania transportu miejskiego, sporządzania raportów i analiz dotyczących mobilności mieszkańców np. przy organizacji imprez masowych, poprawie komunikacji miejskiej, co zapewni poprawę jakości życia mieszkańcom BB
 • Mała architektura miejska: cyfrowa informacja miejska, inteligentne przystanki i ławeczki. To strefa: bezpłatnego internetu, bezpłatnego ładowania urządzeń mobilnych, informacji i komunikatów miejskich, całodobowego monitoringu.
 • E-parking, aplikacja dająca korzyści dla miasta i kierowców w zakresie wyszukania wolnych miejsc parkingowych w danym obszarze miasta ułatwiająca znalezienie wolnego miejsca parkingowego
 • Inteligentna gospodarka odpadami: sensory instalowane w pojemnikach na odpady, platforma analityczna w firmie zapewniająca optymalizację obsługi i dobór pojemników na śmieci, aplikacja mobilna wspierająca komunikacje służb porządkowych z mieszkańcami BB.
 • Udostępnianie zainteresowanym mieszkańcom i firmom BB danych, w oparciu o które możliwe będzie tworzenie/współtworzenie aplikacji ułatwiających funkcjonowanie w mieście.
 • Jedną z możliwości sfinansowania programu Smart City jest wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej, m.in. z programu Smart Cities and Communities.
 

Otwarty Urząd BB

 • Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta będą polegały na grupowaniu pokrewnych funkcji. Nastąpi weryfikacja zakładów budżetowych. Zostanie zlikwidowane Biuro Rozwoju Miasta, a część jego funkcji zostanie przekazana do Agencji Rozwoju Regionalnego.
 • Zostanie powołane biuro monitorujące realizację celów, zadań, efektywności przez jednostki organizacyjne. Biuro będzie odpowiedzialne za prowadzenie audytów jednostek i spółek oraz kontrolę cen usług komunalnych.
 • W miarę możliwości formalnoprawnych wprowadzimy stosowanie reguł projektowych (sponsor, kierownik, zespół projektowy, budżet, harmonogram, kryteria sukcesu) w działaniach UM
 • Upowszechnimy wśród mieszkańców wiedzę o systemie ePUAP i rozszerzymy katalog usług publicznych świadczonych w drodze elektronicznej
 • W 2019 r. uruchomimy wyspecjalizowaną komórkę dla obywateli ubiegających się o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, przygotowującą zaświadczenia potwierdzające nabycie własności w terminie nie dłuższym niż 30 dniod złożenia wniosku
 • Bieżące zarządzanie działalnością UM oraz znacząca część decyzji personalnych zostanie przekazane w ręce apolitycznego Sekretarza Miasta; do jego zadań będzie należała m.in. rejestracja i tygodniowa analiza odchyleń terminów obsługi klientów

 

BB - lider regionu

 • Podejmiemy ścisłą współpracę z okolicznymi gminami i powiatem bielskim (Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny) w zakresie komunikacji publicznej
 • Wzmocnimy rolę Bielska-Białej jako lidera w pozyskiwaniu funduszy europejskich na realizację projektów w ramach subregionu południowego województwa śląskiego zacieśnimy współpracę z miastem Żywiec i powiatem żywieckim w zakresie zwalczania smogu
 • Zbudujemy zaplecze polityczne dla poszukiwania rozwiązań przywracających miastu rolę lidera regionu, zarówno w wymiarze administracyjnym jak i politycznym i ekonomicznym – zainicjujemy powstanie ponadpartyjnego zespołu posłów i radnych wojewódzkich z Podbeskidzia
 
Te siedem kluczy pozwoli nam znaleźć środki i metody, by zrealizować nasze zamierzenia w poszczególnych sferach życia miasta. Oto, co chcemy zrobić przez najbliższe pięć lat.
 
 

Pomagamy w BB

 • Szczegółowo przeanalizujemy wydatki tzw. korkowego (opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) ze szczególnym uwzględnieniem osiąganych rezultatów w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii oraz działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaprosimy organizacje pozarządowe w poszczególnych dzielnicach miasta do włączania się w konsultacje społeczne programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla rozwiązywania konkretnych problemów dzielnicy.
 • Będziemy wspierać interdyscyplinarne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (nieodpłatne porady prawne, grupy wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, pomoc socjalna ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla dzieci). Skoordynujemy współpracę pomiędzy służbami zajmującymi się szeroko rozumianą pomocą dla osób pokrzywdzonych przestępstwem dla kreowania polityki i zachowań społecznych przeciwdziałających zachowaniom agresywnym i przestępczym, również w rodzinie.
 • Będziemy wspierać inicjatywy obywatelskie skierowane do młodzieży zagrożonej marginalizacją – sieć klubów młodzieżowych realizujących street working, docierających do grup zamkniętych z ciekawą ofertą zajęć (sportowych, muzycznych, tanecznych itp.), zawierających elementy profilaktyki i edukacji społecznej.
 • Rozszerzymy ofertę działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej o zadania związane z realną pomocą dla mieszkańców miasta we wszystkich sytuacjach kryzysowych, świadczenie tej pomocy całodobowo również w miejscu zamieszkania czy w miejscu zdarzenia
 • W ramach obecnych możliwości kadrowych powołamy Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami, odpowiedzialnego za koordynację wszystkich przedsięwzięć miejskich, mających wpływ na jakość życia osób z niepełnosprawnościami
 • Ułatwimy dostęp do urzędu osobom korzystającym z pomocy tłumacza języka migowego, pracującego w warunkach zapewniających poufność kontaktu obywatela z urzędem
 

Senior BB

 • Zadbamy o wsparcie dla osób starszych:
  • Zgromadzimy i uporządkujemy bazy danych o osobach samotnych (starszych lub z niepełnosprawnościami) które potrzebują pomocy osób trzecich (sprzątanie, przyrządzanie posiłków, zakupy, zaprowadzenie do przychodni), w tym o osobach kwalifikujących się do pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej
  • Wdrożymy dla części osób wsparcie w postaci tzw. teleopieki (natychmiastowa pomoc medyczna lub inna – np. psycholog), analiza funkcjonowania pomocy doraźnej dla w/w osób ,także pod kątem ew. zwiększenia środków i podwyższenia progu dochodowego
  • Zainicjujemy, przy współpracy z radami osiedli, działania skierowane do seniorów w poszczególnych dzielnicach, dla zapewnienia im różnych alternatywnych form spędzania wolnego czasu, dostosowanych do ich zainteresowań oraz możliwości wynikających ze stanu zdrowia. We współpracy z organizacjami pozarządowymi uruchomimy domy dziennego pobytu osób starszych w tych dzielnicach miastach gdzie są takie potrzeby, z wykorzystaniem programu rządowego Dobra Okolica
 • Zwiększymy zaangażowanie miasta w akcje wyrażające szacunek i pomoc dla kombatantów, zwiększymy i ułatwimy udział kombatantów w uroczystościach patriotycznych (m.in. 3 Maja , 11 Listopada)
 • Rozpoczniemy program budownictwa senioralnego. Brak mieszkań, których infrastruktura umożliwiała by samodzielne funkcjonowanie mimo narastającej z wiekiem niesprawności, prowadzi do przedwczesnego umieszczania seniorów w domach pomocy społecznej mimo, że mogliby jeszcze wiele lat funkcjonować samodzielnie w odpowiednio wyposażonych mieszkaniach. Rozwiązaniem tego problemu jest wspomaganie budownictwa senioralnego dla najemców mieszkań komunalnych w podeszłym wieku. Mieszkania uzyskane po zamianie przeznaczymy w szczególności dla wielodzietnych rodzin.
 

Środowisko BB

 • Gospodarka Energią

  • Wdrożymy systemu zarządzania energią we wszystkich obiektach samorządu. Szacujemy, że w wyniku samego wdrożenia Normy 50001 pozwoli na zredukowanie o co najmniej 10% zużycia energii przez instytucje miejskie. Natomiast w wyniku systematycznej realizacji wysoko opłacalnych inwestycji termomodernizacyjnych (przy wsparciu rządowego programu Ciepły Dom obniżymy wydatki na energię o minimum 40÷60% i o co najmniej tyle ograniczymy emisje do atmosfery.
  • We współpracy z dostawcami energii wypracujemy narzędzia informatyczne, które pomogą użytkownikom energii na dopasowanie mocy zamówionej do rzeczywistego zapotrzebowania na moc i zmniejszenie rachunków za energię w efekcie racjonalizacji zachowań użytkowników. Pozwoli to na znaczne obniżenie rachunków za ciepło i energię elektryczną. Uruchomimy kampanię społeczną informującą w jaki sposób obniżać rachunki za energię i wodę w formie portalu internetowego i punktów konsultacyjnych dla mieszkańców.
 • Gospodarka odpadami

  • Wzmocnimy nadzór właścicielski nad spółkami Suez Bielsko-Biała SA i ZGO SA, także poprzez rygorystyczne przestrzeganie zapisów umów wiążących te spółki z miastem »» Zrezygnujemy z ryczałtowego rozliczania się miasta z firmą Suez i wprowadzimy zasadę płatności przez miasto za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów realnie przekazanych do przetwarzania
  • Po okresie obowiązywania obecnej umowy ogłosimy przetarg na odbiór odpadów z podziałem miasta na strefy, co umożliwi konkurencję różnych podmiotów. W naszej ocenie ryzyka takiego rozwiązania są mniejsze od spodziewanych korzyści w zakresie jakości i ceny świadczonych usług.
  • Zainwestujemy, poprzez spółkę komunalną ZGO SA, w nieuciążliwe dla środowiska wydajne technologie odzysku surowców z śmieci, by powstrzymać szybko rosnące koszty utrzymania.
 • Gospodarka wodna

  • Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów i jej marnotrawstwo obciąża koszty utrzymania i szkodzi środowisku. Upowszechnimy kampanię na rzecz picia wody z wodociągów, której parametry są częstokroć lepsze od wielu popularnych wód butelkowanych. Ogłosimy konkurs na najefektywniejsze sposoby ograniczania marnotrawstwa wody i dzięki wsparciu miasta ułatwimy mieszkańcom wdrożenia ich w mieszkaniach. We wszystkich obiektach samorządowych zainstalujemy armaturę redukującą zużycie wody.
  • Przybliżymy bielskie rzeki mieszkańcom miasta. W Śródmieściu powstanie plaża/miejsce do wypoczynku nad Białą. Przywrócimy wraz z Polskim Związkiem Wędkarskim życie mniejszym potokom na terenie miasta.
 

Mieszkania BB

Budownictwo komunalne

 • W ciągu kadencji wybudujemy 300 mieszkań komunalnych o średniej wielkości 50 m2. Miasto sfinansuje budowę poprzez spółkę celową z udziałem BGK Nieruchomości. Średni czynsz w takich mieszkaniach będzie wynosił 8-10 zł za metr kwadratowy miesięcznie. Wymaga to zaangażowania budżetu na poziomie 3,5 mln zł rocznie w formie wydatków majątkowych, bez obciążania wskaźników zadłużenia miasta
 • Przyspieszymy proces remontów pustostanów znajdujących się w gestii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 • Łącznie w trakcie kadencji miejski zasób mieszkaniowy wzrośnie o 500-700 nowych (lub wyremontowanych) lokali mieszkalnych.

 

Edukacja BB

 • prowadzimy jasny system nagradzania i motywacji w bielskich szkołach
  • zwiększymy dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół
  • podwoimy nagrody finansowe dla najlepszych nauczycieli – wychowawców laureat ogólnopolskich
  • wprowadzimy doroczne nagrody dla szkół i nauczycieli, osiągających najwyższy wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej)
  • najlepsze szkoły średnie (licea i technika) otrzymają gratyfikacje finansowe w związku z uzyskaniem Znaku Jakości „Złotej/Srebrnej/Brązowej Szkoły”
 • Przyznamy szkołom większą autonomię w zakresie finansowania; wprowadzimy zasadę, że „pieniądze idą za dzieckiem”, zgodnie z odpowiednią wagą i zapotrzebowaniem wykazanym w Systemie Informacji Oświatowej
 • Ułatwimy dostęp dzieci przedszkolnych i szkolnych do specjalistycznych zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych (logopeda, fizjoterapeuta, surdopedagog); doposażymy przedszkola integracyjne w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny
 • Zwiększymy liczbę miejsc w przedszkolach i uruchomimy nowe żłobki,
 • Wprowadzimy program edukacji regionalnej, opracowany na podstawie konkursu ogłoszonego wspólnie z innymi samorządami Podbeskidzia. Celem konkursu będzie opracowanie podstawy programowej. Realizacja edukacji regionalnej nastąpi w drodze cyklicznego konkursu oraz finansowania zajęć edukacyjnych w szkołach.
 • Wzmocnimy szkolnictwo zawodowe:
  • Wdrożymy pilotażowy program „Szkoła – Zawód - Praca BB”; we współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy projekt stworzy absolwentom szansę pozyskania informacji o wolnych miejscach pracy, ofertach pracy, w tym – sezonowej, a także szkoleniach mających na celu podnoszenie kwalifikacji
  • Wzorem liceów ogólnokształcących wesprzemy bielskie technika, by przynajmniej jedno z nich stało się „flagowym” przedsięwzięciem edukacyjnym o wysokiej renomie w skali kraju
  • w porozumieniu z pracodawcami udzielimy wsparcia technikom i szkołom branżowym w zakresie rozszerzenia i oferty edukacyjnej oraz unowocześnienia bazy dydaktycznej
 • Zrównamy zasady wynagradzania pracowników obsługi w szkołach z tymi, które obowiązują w pozostałych instytucjach samorządowych
 • Opracujemy i przedstawimy Radzie Miasta projekt studenckiego systemu stypendialnego, składającego się z dwóch segmentów:
  • dla studentów wybranych kierunków, prowadzonych na bielskich uczelniach;
  • dla bielszczan, studiujących w renomowanych uczelniach w dużych ośrodkach akademickich; stypendium będzie umarzane pod warunkiem podjęcia pierwszej pracy w Bielsku-Białej
 

Kultura BB

 • Będziemy wspierać finansowo wydawnictwa literackie i muzyczne, promujące twórczość lokalną oraz amatorskie konkursy i festiwale
 • Wykorzystamy zasoby lokalowe gminy do uruchomienia kulturalnych start-up’ów dla absolwentów uczelni artystycznych
 • Dokończymy budowę sieci placówek kulturalnych w bielskich dzielnicach, w pierwszej kolejności w Straconce; będziemy dążyć do zmniejszenia opłat za zajęcia w domach kultury, docelowo – wszystkie zajęcia cykliczne w domach kultury będą bezpłatne
 • Zaangażujemy instytucje miejskie w projekt pn. Bajkowe Miasto, którego głównym elementem stanie się budowane obecnie Interaktywne Centrum Bajki i Animacji
 • Uruchomimy eBBB – wszystkie dotychczas wydane książki z serii Biblioteka Bielska-Białej (w tym monografia miasta, wspomnienia bielszczan) zostaną wydane w formie cyfrowej i będą dostępne bezpłatnie na specjalnej platformie internetowej. Kolejne tomy z tej serii będą publikowane równocześnie w formie papierowej i cyfrowej. Będzie to wsparcie dla programu edukacji regionalnej
 • Będziemy wspierać promowanie BB na forum ogólnopolskim i międzynarodowym jako ośrodka kulturalnego: miasta twórców i animatorów kultury (Internet, miasta partnerskie, wystawy, festiwale)
 • Podniesiemy rangę bielskich konkursów i festiwali o zasięgu ogólnopolskim poprzez ich dofinansowanie i zwiększenie puli nagród.
 • Wprowadzimy program grantów dla miejskich instytucji kultury, stowarzyszeń i indywidalnych artystów, wpierający projekty na rzecz zwiększenia dostępności oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży, grup defaworyzowanych oraz seniorów (działania edukacyjne, popularyzacja, audiodeskrypcja, działania zmierzające do obniżenia cen biletów dla tych grup)
 • Finansowanie miejskich instytucji kultury będzie stopniowo zwiększane do poziomu odpowiadającego standardom ogólnopolskim
 

Zdrowie BB

Zapewnimy mieszkańcom miasta bezpieczeństwo zdrowotne poprzez:
 • Dofinansowanie badań diagnostycznych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego przy współpracy z publicznymi i prywatnymi placówkami służby zdrowia. Dzięki temu programowi skrócimy wielomiesięczne kolejki do tych badań.
 • Bezpłatną mammografię dla kobiet po 69 roku życia. Aktualne programy obejmują populację kobiet do 69 roku życia, miasto zapewni wsparcie tego programu również dla seniorek.
 • Szczepienia przeciw wirusowi HPV, czyli przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, co zapewni zmniejszenie liczby zachorowań na raka wśród kobiet
 • Zwiększenie ilości miejsc akredytacyjnych do specjalizacji młodych lekarzy. Będziemy finansowo wspierać kształcenie lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego.
 • Zwiększenie liczby łóżek opieki paliatywnej w szpitalu na ul. Emilii Plater i uruchomienie nowego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
 • Wspieranie programów profilaktyki prozdrowotnej, zapobiegających chorobom i schorzeniom cywilizacyjnym
 

Przestrzeń BB

 • Przyspieszymy przygotowywanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wzmocnimy role obowiązkowych konsultacji społecznych poprzedzających pracę nad planami
 • Powołamy Głównego Urbanistę Miasta, którego zadaniem będzie m.in. wypracowanie katalogu jednolitych rozwiązań architektoniczno – urbanistycznych (np. przystanki autobusowe, chodniki, elementy wykończenia dróg, oznaczenia graficzne)
 • Zwiększymy ilość terenów zielonych w mieście; powołamy Miejskiego Ogrodnika, którego zadaniem będzie dbałość o miejską zieleń, ze szczególnym uwzględnieniem drzew
 • Wprowadzimy lokalne przepisy narzucające ład wizualny w przestrzeni publicznej; opracujemy rygorystyczne reguły dotyczące reklam i szyldów, które będą musiały mieć charakter dostosowany do kulturowego kontekstu przestrzeni miejskiej
 • Pod szczególnym nadzorem urbanistycznym znajdą się dzielnice podgórskie (ze względu na walory krajobrazowe) oraz śródmieście (ze względu na walory kulturowe)
 

Sport i turystyka w BB

 • Zwiększymy finansowanie dla sportu dzieci i młodzieży
 • Położymy większy nacisk na wsparcie dla indywidualnych sportów olimpijskich, łącznie z uruchomieniem szkoły mistrzostwa sportowego sportów olimpijskich
 • Zrównoważymy politykę miasta w zakresie szkolenia do wieku juniora włącznie; zapewnimy równe traktowanie wszystkich klubów sportowych
 • Będziemy inwestować w infrastrukturę sportową w bielskich dzielnicach przeznaczoną dla celów rekreacyjnych i treningowych; powstaną nowe orliki i zbudujemy kolejny całoroczny basen, którego lokalizacja zostanie wskazana przez mieszkańców miasta
 • Zgłosimy akces do inicjatywy Beskidzka Piątka (Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła) i zaproponujemy wspólne działania promocyjne
 • Zapewnimy rozwój atrakcji turystycznych miasta, uzupełniających ofertę turystyczną miejscowości górskich w zakresie kultury i rozrywki (teatr, kino, BCK, sport wyczynowy)
 © 2018-2021 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB