Okrzesik: Miasto potrzebuje m?drej zmiany

Publikujemy wywiad, kt??rego portalowi wyborcza.pl udzieli?? kandydat Janusz Okrzesik ?? Niezale??nych.BB na prezydenta Bielska-Bia??ej.

Ewa Furtak: Najpierw PiS og??osi??o, ??e kandydatem tej partii na prezydenta Bielska-Bia??ej jest Przemys??aw Drabek, obecny wiceprzewodnicz?cy Rady Miasta, potem PO popar??a kandydatur? Jaros??awa Klimaszewskiego, przewodnicz?cego rady. Pan jest trzecim kandydatem, który b?dzie walczy? o stanowisko prezydenta naszego miasta. Dlaczego zdecydowa?? si? pan na start w wyborach?

Dr Janusz Okrzesik: Z mi??o??ci do Bielska-Bia??ej. Uwa??am, ??e miastu jest potrzebna m?dra zmiana. ??aden z kandydatów, którzy do tej pory zadeklarowali ch?? startu w wyborach takiej zmiany nie zapewni. Jeden kandydat to zapowied?? politycznej rewolucji. Drugi to bezkrytyczna kontynuacja tego, co dzia??o si? przez ostatnie lata. To miasto potrzebuje czego?? innego.

– Czego?

– Zmiany, która pomo??e obudzi? miasto ze stagnacji. Bielsko-Bia??a to miasto z ogromnym potencja??em. Mo??e bardzo m??odzi ludzie tego nie pami?taj?, ale kiedy?? przodowa??o w Polsce pod wzgl?dem ilo??ci organizacji pozarz?dowych czy ma??ych firm. Wydaje mi si?, ??e ten potencja??, ta obywatelska aktywno???, przedsi?biorczo??? gdzie?? si? tli, trzeba tylko t? energi? uwolni?. Bielsko-Bia??a ma szans? powrotu do ekstraklasy polskich miast.

– Nie chce pan robi? rewolucji. Ale jednak coraz cz???ciej bielszczanie narzekaj? na to, ??e latami nie zmieniaj? si? naczelnicy wydzia??ów i szefowie miejskich instytucji, ??e brakuje ??wie??ego spojrzenia na miasto.

- Radykalnej rewolucji robi? nie chc?, ale oczywi??cie, miasto trzeba przewietrzy?. Jest w urz?dzie sporo m??odych, sensownych ludzi, którzy mogliby zaj?? niektóre stanowiska. Ale chc? unikn?? dzia??a??, jakie po doj??ciu do w??adzy cz?sto wykonuj? partie polityczne, które wyrzucaj? ludzi tylko po to, ??eby je zast?pi? osobami z partyjnego nadania. To mo??e tylko pogorszy? sytuacj?.

Obsadzaj?c stanowiska w takich miejscach, jak ratusz, powinno si? kierowa? kryterium kompetencyjnym, nie politycznym.

– Obecnym w??adzom miasta mieszka??cy zarzucaj? tak??e cz?sto, ??e z nimi nie rozmawiaj?, nie s??uchaj? ich zdania. Tylko ??e zawsze jest tak, ??e gdy jedni protestuj? przeciwko jakiej?? inwestycji, inni si? jej domagaj?.

– Trzeba rozmawia? z lud??mi ju?? na etapie projektowania, nim wybuchnie konflikt. Je??li si? nie szuka kompromisów, to potem mamy tak, jak by??o ze stadionem, ??e budowa opó??ni??a si? o dwa lata i kosztowa??a miasto znacznie wi?cej, ni?? to by??o zak??adane. To samo dotyczy modernizacji ulicy Cieszy??skiej. To nie jest tak, ??e mieszka??cy protestuj? przeciwko planom jej przebudowy. Chc? po prostu mie? wp??yw na kszta??t tej przebudowy. Tymczasem urz?dzono konsultacje, w czasie których mieszka??cy wybrali projekt, ale do realizacji zosta?? wybrany nie ten, który zaakceptowali. Nie da si? unikn?? konfliktów, je??li tak podejmuje si? decyzje.

Trzeba konsultowa? ró??ne pomys??y ju?? na szczeblu rad osiedli.

– Kampania wyborcza przed tegorocznymi wyborami samorz?dowymi zacz???a si? wyj?tkowo wcze??nie.

– Tak. Ja w ogóle nie pami?tam, by przed jakimikolwiek wyborami kampania zacz???a si? równie wcze??nie. Có?? zrobi?, trzeba si? dostosowa? do regu?? narzuconych przez innych kandydatów.

– B?dzie pan zabiega?? o poparcie której?? z partii politycznych?

– Nie mam zamiaru tego robi?, ale oczywi??cie popiera? mo??e mnie ka??dy, kto uzna, ??e warto.

– Kto znajdzie si? na pana listach? B?dzie pan próbowa?? namówi? do startu w wyborach lokalnych aktywistów?

– B?d? próbowa?? i bardzo bym chcia??, ??eby si? to uda??o. Nie chc?, ??eby mój start w wyborach by?? tak? troch? samotn? wypraw?, jak to by??o cztery lata temu. Chc? wprowadzi? do rady grup? sensownych nowych ludzi, którzy sprawdzili si? ju?? w dzia??alno??ci spo??ecznej, a teraz czas by wzi?li odpowiedzialno??? za miasto.



© 2018-2022 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB